راهنمای برنامه ریزی پروژه های اقتصادی در کشور امریکا

 

  • بررسی اجمالی مرحله مطالعه امکان سنجی

در “برنامه سرمایه گذاری و لیزینگ سرمایه” اداره خدمات عمومی (CILP) مطالعه امکان سنجی از درخواست بودجه سایت و طراحی پشتیبانی می کند. در این برنامه، تیم پروژه GSA ، مشتری آنها و بعضاً ذینفعان ملی گزینه های جایگزین را در نظر می گیرند و دوره ای را برای این پروژه تعیین می کنند.

گزینه‏های پیشنهادی پایه ای مناسب برای طراحی پروژه، اجرا، و پارامترهای اقتصادی بودجه برای طراحی و مالکیت سایت پروژه فراهم می‏آورد. امکان سنجی اهداف پروژه را تعیین می کند، نیاز مشتری را ارزیابی می کند و گزینه ها را برای برآوردن هر دو مورد ارزیابی می کند. اداره خدمات عمومی محدوده کاری استانداردی دارد که محصول مفصلی را که می توان برای پاسخگویی به نیازهای هر پروژه شخصی سازی کرد، توصیف می کند.

مطالعات امکان سنجی باید برای کلیه مطالعات اقتصادی و پروژه های سرمایه GSA تکمیل شود- خواه با برنامه ریزی داخلی GSA یا درخواست های کنگره برای ارزیابی نیازهای جامعه آغاز شود. تنها استثناء پروژه ها با قلمرو محدود است.

این راهنما فرایندی را برای شروع ، انجام و تکمیل مطالعات امکان سنجی موفق و ارائه درخواست بودجه برای یک پروژه موفق پیشنهاد می کند. مرحله مطالعات امکان سنجی شامل این مراحل اساسی است:

مرحله 1- آمادگی را تأیید کنید.

تعیین می کند که آیا پروژه برای رسیدن به امکان سنجی “پخته” است.

مرحله 2- قلمرو کار را توسعه دهید / پیمانکاران مطالعات امکان سنجی را انتخاب کنید.

متناسب با نیازها و ارزیابی پروژه ، توسعه قلمرو را مجاز می کند.

مرحله 3- کارهای مطالعات امکان سنجی را با مشتریان و ذینفعان انجام دهید تا گزینه های جایگزین را توسعه و بررسی کنید و برنامه عملیاتی را ایجاد کنید. این قلب مطالعه امکان سنجی است.

مرحله 4- پکیج دفترچه فراخوان سایت و طراحی را تهیه و ارسال کنید.

پکیج دفترچه فراخوان را برای بودجه سایت و طراحی شکل می دهد.

 مطالعه امکان سنجی شارمند

  • مرحله 1: آمادگی را تأیید کنید.

اول ، رهبر تیم باید برای شروع مطالعات امکان سنجی مشخص کند که آیا این پروژه “پخته” است. این ارزیابی غیررسمی مبتنی بر داوری حرفه ای کارکنان GSA است و با دانش جمعی آنها از نیازهای مشتری و نیازهای مربوط به تسهیلات و منابع موجود برای برآورده ساختن هر دو نیاز تعیین می شود. این ارزیابی نیازهای مشتری، شرایط دارایی و عرضه آن و در دسترس بودن مردم و منابع را برای انجام یک مطالعه مؤثر در نظر می گیرد.

مدیران املاک ، متخصصان املاک و مستغلات و مدیران رزومه تصویری، کسانی که به نیاز مشتری نزدیک‏تر از همه هستند، منابع اصلی اطلاعات هستند. اسناد مربوطه شامل گزارش های ارزیابی ساختمان(BER) ، برنامه های حفاظت ساختمان (BPP) ، برنامه های تجاری دارایی (ABP) و برنامه های محلی رزومه های تصویری (LPPs) است. آمادگی زمانی تأیید می شود که رهبر تیم تشخیص دهد که نیازهای تسهیلات یا نیازهای مشتری فقط از طریق یک پروژه در مقیاس فراخوان برآورده می شود.

رهبر تیم امکان سنجی تیمی را جمع می کند، درک اساسی از انگیزه‏های پروژه را تبیین می کند، از این موضوع استفاده می کند تا یک رویکرد کارآمد را تبیین کند، و یک برنامه کاری و برنامه زمانی را توسعه دهد تا مطالعات امکان سنجی را به سمت تکمیل شدن هدایت کند.

فعالیت های پیشنهادی

1-1- نیازهای اساسی و داده های پشتیبان را ارزیابی کنید.

توجه خود را به درک GSA از نیازهای مشتری و در دسترس بودن منابع موجود متمرکز کنید.

1-2- اعتبار مالی و برنامه زمان بندی مطالعات امکان سنجی را تایید نمایید.

از در دسترس بودن بودجه و پایدار ماندن برنامه زمان بندی اطمینان حاصل کنید.

1-3- تیم مطالعات امکان سنجی GSA و مشتری را جمع آوری کنید.

برای پشتیبانی از پروژه ، متخصصان GSA را جمع کنید.

1-4- یک برنامه کاری و یک برنامه ارتباطی ایجاد نمایید.

یک برنامه کاری ایجاد کنید که قلمرو، برنامه زمان بندی، روند تصویب و بودجه مطالعه امکان سنجی را در بر بگیرد. یک برنامه ارتباطات تهیه کنید تا انتظارات آژانس های مشتری، ذینفعان و جامعه را مدیرت کنید؛ اتفاق نظر ایجاد نمایید؛ برنامه زمان بندی را پشتیبانی کنید و در تیم و آژانس مشتری هماهنگی را تقویت کنید.

نتیجه

تأیید منابع کافی در دسترس برای انجام مطالعه امکان سنجی.

مدت زمان

این کار به طور معمول 2 هفته طول می کشد.

 

  • مرحله 2: قلمرو کار را توسعه دهید / پیمانکاران مطالعات امکان سنجی را انتخاب کنید.

تیم مطالعات امکان سنجی باید از جدیدترین اطلاعات زمینه برای ایجاد قلمرو کاری استفاده کند که به طور مؤثر نیازهای مشتری و نیازهای تسهیلات را ارزیابی کند، گزینه های جایگزین را ارزیابی کند و پروژه صحیحی را پیشنهاد کند. پس از توسعه قلمرو کار، تیم باید تصمیم بگیرد که آیا برای انجام مطالعه بهتر است از پرسنل داخلی یا پیمانکاری استفاده کند. این تصمیم براساس نیازهای مطالعات امکان‏سنجی و منابع اقتصادی و انسانی موجود است. با اتمام این مرحله، تیم آماده شروع انجام مطالعات امکان سنجی می گردد.

فعالیتهای پیشنهادی

2-1-قلمرو کار را توسعه دهید.

این موضوع را درک کنید که برای استخدام موفقیت آمیز پیمانکاران خارج از سازمان، یک قلمرو کار بسیار واضح و کامل ضروری است. این قلمرو ابزاری ارزشمند برای پشتیبانی از روند کار و هدایت تیم است.

2-2- خدمات داخلی یا پیمانکاری را انتخاب کنید.

بر اساس نیاز پروژه، نیازهای آژانس مشتری و منابع موجود، بهترین تخصص را برای کار انتخاب کنید. هنگامی که یک شرکت خدمات حرفه ای مشغول به کار است، یک مأمور پیمانکاری GSA و یک عضو تیم مطاالعات امکان سنجی فرآیند انتخاب را هدایت می کنند.

نتیجه

آمادگی کامل مردم ، بودجه و برنامه ها برای انجام مطالعات امکان سنجی با کیفیت بالا

مدت زمان

این کار به طور معمول 4 هفته طول می کشد.

 

  • مرحله 3: مطالعات امکان سنجی را انجام دهید.

مطالعات امکان سنجی پروژه را تعریف می کند و نیازهای پروژه را تعیین می کند، فاکتورهای شاخص فنی را مشخص می کند (به عنوان مثال، زون بندی، مهندسی یا الزامات پایداری) و فاکتورهای مالی پروژه را مشخص می کند. مطالعات امکان سنجی گزینه های جایگزین را برای رفع نیازهای مشتری و نیازها به تسهیلات با توجه به استراتژی های تجاری منطقه ای و ملی، شایستگی فنی، هزینه های سرمایه، تأثیر مالی بر صندوق ساختمان های فدرال (FBF) و زمینه محلی بررسی می کند.

پیمانکار مطالعات امکان سنجی مسئولیت تکمیل مطالعه را با داده ها و راهنمایی تیم دارد. وظیفه GSA هدایت مطالعات، هماهنگی بررسی ها، مطلع و فعال نگه داشتن ذی نفعان، و اطمینان از این است که مطالعات امکان سنجی پاسخگوی نیاز مشتری و الزامات دولت فدرال باشد.

بلافاصله پس از اعلان برای ادامه، مدیر تیم باید کلیه آیتم های پیش زمینه را به پیمانکار ارائه دهد. این آیتم ها شامل نسخه هایی از مطالعات، نقشه ها و گزارش ها و همچنین اطلاعات تماس با نمایندگان آژانس مشتری، مدیران ساختمان GSA و کارشناسان    GSA است.

فعالیت های پیشنهادی

3-1- بحث و گفتگو را با ذینفعان آغاز کنید.

برای درک نیازها و دغدغه های آژانس مشتری و همچنین فرصت ها و مشکلات محلی از اطلاعات ذینفعان استفاده کنید.

3-2- اهداف و الزامات پروژه را تعیین کنید.

نیازهای آژانس مشتری را برای مکان، سایت، برنامه مسکن و برنامه زمان بندی تعیین کرده و نیازهای دارایی را (خصوصاً برای پروژه های تحقیق و توسعه) تعیین کنید.

3-3- گزینه های جایگزین را تعریف کنید.

طیف گسترده ای از گزینه های خلاق را برای حمایت از توسعه راه حل مناسب ایجاد کنید.

3-4-گزینه های قابل دوام را ارزیابی کنید.

گزینه های قابل دوام را ارزیابی کنید، رویکردهای آنها را آزمایش کنید و تأثیرات آنها را بفهمید.

3-5-گزینه جایگزین ارجح را شناسایی و توسعه دهید.

گزینه جایگزین ارجح را توصیف و پشتیبانی کنید.

3-6-برنامه اجرایی را تهیه کنید.

جزئیات فعالیتها برای تکمیل پروژه را پرداخت کنید.

3-7- بودجه را تهیه کنید.

تخمین هزینه ساخت و ساز و کل هزینه های پروژه را نهایی کنید.

نتیجه

مطالعات امکان سنجی کامل، شامل نیازهای پروژه ، ارزیابی فنی و تحلیل مالی.

مدت زمان

انجام مطالعات امکان سنجی به طور معمول 16 هفته طول می کشد.

گروه مشاوره شهرسازی شارمند

 

  • مرحله 4: پکیج مناقصه سایت/طراحی پروژه را تهیه و ارسال کنید.

در حالی که مطالعات امکان سنجی منبع اصلی اطلاعات برای نهایی کردن ارسال برنامه سرمایه است، محصول نهایی یک دفترچه پروپوزال مناقصه بودجه است. بنابراین، تیم مطالعات امکان سنجی باید تا زمان تکمیل دفترچه فعال بماند. این پکیج به طور کلی توسط دفتر منطقه ای مدیریت دارایی املاک تهیه و تنظیم می شود. این پکیج شامل دفترچه اطلاعاتی ، تحلیل های اقتصادی و برنامه های نهایی مسکن است.

مسئول فرخوان برنامه ریزی الزامات ارسال را هدایت می کند. همانطور که پیش تر گفته شد، پیش بینی و گنجاندن این الزامات در قلمرو کار و در طول فرآیند مهم است. آنها نمی توانند در پایان فرآیند “برطرف شوند”. اعضای تیم مطالعات امکان سنجی ممکن است براساس الزامات فراخوان برنامه ریزی، تلاش خود را انجام دهند و قسمتهای خاصی از بسته بودجه را تهیه کنند. این موارد معمولاً شامل یک چک لیست محیطی، برنامه مدیریت پروژه و توافق نامه اشغال و موارد دیگر است.

زمان آماده سازی ارسال برنامه سرمایه گذاری همیشه خیلی کوتاه به نظر می رسد. یک برنامه زمانی معقول با کارمندان دفتر مدیریت دارایی املاک و مستغلات که هماهنگی ارسال بسته را انجام می دهند، برنامه ریزی کنید تا از زمان کافی برای آماده سازی یک ارسال مؤثر برخوردار شوید.

فعالیت های پیشنهادی

4-1- ارسال برنامه سرمایه (ازجمله PDRI) را فراهم نمایید.

شرایط خاص برنامه فراخوان فعلی را فراهم کنید.

4-2- ارسال پروژه برای بودجه

مرحله ارسال را تکمیل کرده و پکیج مناقصه را به دفتر منطقه ای مدیریت دارایی املاک و مستغلات تحویل دهید.

نتیجه

دفترچه تکمیل و ارسال شده (با استراتژی پروژه منطقی و برآورد هزینه)

مدت زمان

این کار به طور معمول 3 هفته طول می کشد.

 

 

 

منبع:

https://www.gsa.gov/real-estate/design-construction/engineering-and-architecture/architecture-engineering-library