شرح خدمات مطالعات امکان سنجی و تعیین کاربری بهینه

1- شناساییهای پایه:

1-1- مشخصات کلی زمین شامل موقعیت زمـین در شهر، مشخصات ثبتی، ابعاد و مساحت زمین.

1-2- نـظام‌ دسـترسی‌ها ‌شامـل موقعیت زمـین در شبکه‌هـای ارتباطی‌ اصـلی شهر و شبکه‌هـای  پیرامونی.

1-3- بررسی وضع موجود زمین شامل مستحدثات زمین و پوشش گیاهی آن.

1-4- بررسی همجواری‌ها و چشم‌اندازهای زمین.

1-5- کاربری‌های زمین در طرح‌ها و مصوبات فرادست و تأثیر طرح‌های فرادست روی زمین.

1-6- بررسی تأثیر مسائل زیست محیطی روی زمین (شامل گسل‌ها، سیلاب‌ها و غیره) و تعیین استراتژی‌های لازم برای تاب‌آوری.

 

2- تعیین کاربری بهینه:

     بر اساس معیارهای زیر:

2-1- از نظر قوانین، کاربری زمین مجاز باشد.

2-2- از نظر کالبدی قابلیت اجـرا داشته باشد.

2-3- از نظر مالی توجیه‌پذیر باشد.

2-4- از نظر اقتصادی بیشترین بهره‌وری را داشته باشد.

 

3- مطالعات بازار:

3-1- بررسی روند رشد جمعیت و اقتصادی محدوده و تأثیر آن بر پروژه.

3-2- بررسی بازارهای مرتبط با پروژه در محدوده‌ی پروژه.

3-3- بررسی روند صدور پروانه و ساخت و ساز.

3-4- بررسی کمبودهـای مـحدوده و نیازسنجی پـروژه به ویـژه هتل/اقـامتی و خدمـات تـجاری،

گردشگری، تفریحی، پذیرایی، ورزشی و فرهنگی.

3-5- بررسی پروژه‌های مشابه و میزان موفقیت هر یک.

 

4- تدوین برنامهی پیشنهادی پروژه:

4-1- تعیین اهداف پروژه.

4-2- تدوین برنامه‌ی عملکردی- فضایی پروژه با توجه به مطالعات بازار.

4-3- بررسی تأثیرات ترافیکی پروژه و بررسی مسائل پارکینگ.

4-4- مشخص کردن محل و سطح اشغال پروژه در زمین.

 

5- تحلیل اقتصادی پروژه:

5-1- برآورد قیمت زمین.

5-2- تحلیل هزینه و فایده پروژه.

5-2-1- برآورد عوارض پروژه شامل تغییر کاربری، مازاد بر تراکم و پذیره.

5-2-2- برآورد هزینه‌هـای ساخت‌ پـروژه شامل هـزینه‌ی ‌ساخت، خدمـات فنی، انشعابات، بیمه و غیره.

5-2-3- برآورد یافته‌های مالی پروژه‌ی پیشنهادی.

5-2-4- برآورد ارزش افزوده‌ی پروژه.

5-3- راهبرد ساخت پروژه (Development Strategy):

5-3-1- گزارش گردش مالی پروژه و شکست هزینه‌های پروژه به تفکیک سه ماهه.

5-3-2- برآورد اعتبار مورد نیاز و پیشنهادهایی برای تأمین منابع مالی از محل پیش‌فروش اجاره و استفاده از تسهیلات بانکی.