طراحی نواحی كارگاهی و شهرك های صنعتی

١ .شهرك صنعتی فارسان (1369)
٢ .شهرك صنعتی لردگان (1369)
٣ .توسعه شهرك صنعتی بروجن (1369)
۴ .توسعه شهرك صنعتی شهركرد (1369)
۵ .ناحيه كارگاهی جنوب جاده كمربندی قزوين (1370)
۶ .ناحيه كارگاهی بيدستان قزوين (1371)
٧ .طرح ناحيه كارگاهی و مشاعل مزاحم شهر بومهن (1377)
٨ .طرح ناحيه كارگاهی و مشاغل مزاحم شهر دماوند (1379)
٩ .امكان سنجی، تهيه طرح تفصيلی و بازنگری در طرح های مقدماتی و اجـرايی آماده سازی اراضـی ناحـيه ی كارگاهی بيدستان و تهـيه ی طرح های مـقدماتی و اجرايی ساختـمان های خدماتی و كارگـاهی مجـموعه (1383)
10.انجام مطالعات و تهيه طرح جامع ساماندهی مشاغل و صنوف مزاحم شهر باغستان (1392)
١١.انجام مطالعات و تهيه طرح ساماندهی مشاغل شهر بومهن (1395)