طرح های بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده

١ .طرح نوسازی و بازسازی بافت پيرامون حرم مطهر امام رضا (ع) (1371)
٢ .طرح بهسازی و نوسازی 15 هكتار اراضی فرسوده ی بندر عباس (1372)
٣ .طرح بهسازی و نوسازی بافت قديم قزوين (1373)
۴ .طرح بهسازی و نوسازی مجموع بازار زنجان (1373)
۵ .طرح بهسازی و نوسازی بافت مسئله دار شهر زنجان (1373)
۶ .طرح بهسازی 3/8 هكتار بافت مسأله دار زنجان (محله ی داوود قلي) (1373)
٧ .طرح بهسازی و نوسازی محله داودقلی زنجان (1374)
٨ .طرح بهسازی و نوسازی اراضی جنوب بلوار جمهوري اسلامی (كمربندی- بندرعباس) (1374)
٩ .طرح بهسازی و نوسازی مركز شهر رفسنجان (1374)
10 .طرح بهسازی بافت مسأله دار بندرعباس (1375)
١١ .طرح بهسازی و نوسازی بافت مسأله دار شهر رفسنجان (1375)
12 .طرح بهسازی و نوسازی بافت تاريخی شهر اصفهان با همكاری شركت مشاور ابر دشت (1375)
13 .طرح نوسازی محله درب زنجير در شهر اصفهان (1376)
14 .طرح بدنه سازی خيابان دقيقی در شهر اصفهان (1376)
15 .طرح بدنه سازی خيابان حافظ در شهر اصفهان (1376)
16 .طرح بهسازی بافت با ارزش روستای قلعه نو (1381)
17 .طرح بهسازی بافت با ارزش روستای زيارت (1381)
18.طرح بهسازی بافت با ارزش روستای كندلوس (1381)
19.طرح ساماندهی بافت مسأله دار شهر اصفهان (1384)
20.طرح نوسازی محله ی همت آباد اصفهان (1385)
21.طراحي منظر شهری محدوده ده ونك (1385)
٢٢.طرح نوسازی محله ی خرم آباد اصفهان (1386)
23.طرح نوسازی محله ی قصر شمس آباد در شهر اصفهان (1386)
24.طرح نوسازی محله ی طالقانی در شهر اصفهان (1386)
25.طرح نوسازی محله ی اسنجان در شهر اصفهان (1386)
26.طرح نوسازی محله ی باغ فردوس در شهر اصفهان (1386)
27.طرح نوسازی محله ی برزان در شهر اصفهان (1386)
28.طرح نوسازی محله ی هفتون در شهر اصفهان (1386)
29.طرح نوسازی محله ی نصر آباد در شهر اصفهان (1386)
30.طرح نوسازی محله ی كوجان در شهر اصفهان (1386)
31.طرح نوسازی محله ی سعادت آباد در شهر اصفهان (1386)
32.طرح نوسازی محله ی قلعه ی شمس آباد در شهر اصفهان (1386)
٣٣.طرح منظر شهری محله مالك اشتر(1387)
34.تهيه طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده خمينی شهر(1388)
35.مديريت بر نوسازی بلوك های فرسوده ی منطقه ی 3 تهران (1389)
36.مديريت بر نوسازی بلوك های فرسوده ی منطقه ی 1 تهران (1389)
37.طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده باغستان (1389)