طرح های جامع و تفصیلی

1 . طرح جامع و تفصيلی زنجان (1362)
2 . طرح جامع و تفصيلی قزوين (1365)
3 . مكان يابی اسكان جمعيت استان زنجان تا سال (1390 -1366)
4 . مكان يابی اراضی مناسب جهت توسعه شهر زنجان (1366)
5 .مكان يابی اراضی مناسب جهت توسعه شهر قزوين (1366)
6 .طرح جامع شهرستان های قزوين و طرح منطقه ای شهری قزوين (1371)
7 .طرح جامع شهر و شهرستان رفسنجان (1371)
8 .طرح جامع شهر و شهرستان سيرجان (1371)
9 .طرح جامع شهر و شهرستان شهربابك (1371)
10 .طرح تفصيلی قائم شهر با همكاری شركت طرح و آمايش (1372)
11 .طرح جامع شهرستان ساري با همكاري شركت طرح و آمايش (1372)
12 .طرح مطالعات مكان يابی و طرح جامع مشاء دماوند به وسعت 2000 هكتار (1375)
13 .طرح جامع ناحيه زنجان (1375)
14 .طرح جامع ناحيه زنجان (شهرستان های زنجان، طارم، ماهشنان و ايجرود) (1377)
15 .طرح تفصيلی 250 هكتار اراضی شمال شهر الوند و طرح آماده سازی 70 هكتار از آن (1377)
16 .طرح جامع ناحيه كارگاهی كوچك و مشاغل مزاحم شهر دماوند (1378)
17 .طرح هندسی بلوار مشاء (1378)
18 .طرح جامع ناحيه زابل (1379)
19 .طرح تفصيلی شهر رفسنجان (1379)
20 .به هنگام سازي طرح تفصيلی و مكان يابی ساختمان های مسـكونی چهارطبـقه و بيشـتر در شهر اروميه (1380)
21 .طرح جامع حوزه های شهری رودهن- بومهن (1380)
٢٢ .طرح تفصيلی شهر سيرجان (1380)
23 .طرح تفصيلی شهر شهربابك (1380)
24 .بازنگری در طرح ساختاری- راهبردی جامع شهر بندرعباس (1380)
25 .طرح جامع شهرسازی حريم دماوند (1380)
26.بررسی مسائل توسعه شهری منطقه پنج شهرداری تهران (1381)
27.طرح توسعه و عمران ناحيه دماوند – فيروزكوه (1382)
28.طرح تفصيلی مرادآباد و حصارك (1383)
29.طرح تفصيلی كن و باغات پيرامون آن (1383)
30.طرح جامع شهر دماوند (1383)
31.طرح تفصيلی موضعی و طرح های ويژه پارك كوهسار (1383)
32.طرح جامع و تفصيلی شهرك فجر بندر عباس (1383)
٣٣.طرح تفصيلی و طرح های مـحوطه سازی مـحور گردشگری – فرهنگی تندرستی شهر تهران (1383)
34.طرح تفصيلی اراضی شمال آباده و صدر آباد سيرجان (1383)
35 .طرح تفصيلی 1000 هكتاری شمال بندر عباس (1383)
36 .مطالعات و تهيه الگوی توسعه ی منطقه ی 5 شهر تهران (1383)
37 .طرح تفصيلی منطقه ی 5 شهر تهران (1386)
38.طرح تفصيلی 27 هكتاری سپاه دماوند (1387)
39.طرح توسعه و عمران (جامع) شهرهای گلدشت – كهريزسنگ – جوزدان (1387)
40.طرح توسعه و عمران (جامع) شهر قهدريجان استان اصفهان (1387)
41.طرح تفصيلی شهر ملارد (1388)
42.طرح جامع شهر باغستان (1388)
43.طرح جامع و آماده سازی اراضی كرشت بومهن (1388)
۴۴.طرح تفصيلی و طراحی شهری محدوده ی بافت فرسوده همت آباد (1390)
45.طرح تفصيلی شهر بومهن (1390)
46.طرح تفصيلی آبعلی (1391)
47.طرح تفصيلی شهر رودهن (1391)
48.طرح تفصيلی شهر باغستان (1391)
49.طرح تفصيلی گرمدره (1392)
50.طرح تفصيلی اراضی كرشت بومهن (1392)
51.طرح جامع شهر سازی حريم شهر باغستان (1392)
52.تدقيق و تكميل اسناد طرح تفصيلی دماوند و رفع مشكلات و مغايرت های طرح (1394)
53.مطالعات و تهيه طرح های تفصيلی موضعی تله كاببين توچال (1394)
54.طرح تفصيلی شهر گلدشت (1395)
55.طرح تفصیلی شهر جوزدان(1396)
56.طرح تفصیلی شهر قمصر(1397)
57.طرح به روز رسانی نقشه های طرح تفصیلی شهر گرمدره(1397)
58. طرح تفصیلی خمینی شهر(1398)
59. طرح تفصیلی موضعی پروژه مجتمع باغ – ویلایی خلیج فارس بوشهر (1399)
60. طرح تفصیلی شهر منظریه (1399)
61. طرح تفصیلی موضعی شهرک مسکونی شهید فکوری (1399)
62. طرح تفصیلی شهر میمه (1400)