مجتمع های مسکونی

١ .مجموعة مسكوني- ماهيگيري و مراكز خدماتي- اداري در جزيرهي ابوموسي (طراحي فاز 1و2 ،نظارت بر اجرا-1361)
٢ .مسكن براي قطعات ويلايي واقع در شهر قدس (طراحي فاز 1- 1364 )
٣ .مجموعهي سيصد واحد مسكوني شهرك كاركنان راهآهن سيرجان و مراكز خدمات آن (طراحي فاز 1و2 ،نظارت بر اجرا-1365)
۴ .مطالعه و بررسي تيپولوژي مجموعهها و واحدهاي مسكوني در شهرهاي مختلف (طراحي فاز 1و2- 1365)
۵ .مجتمع مسكوني دركه (طراحي فاز 1-1371)
۶ .مجتمع مسكوني كردبچه (طراحي فاز 1-1374)
٧ .احداث مسكن اجتماعي (استيجاري) در اصفهان (طراحي فاز 1- 1375 )
٨ .مجموعه مسكوني محلهي داودقلي زنجان (طراحي فاز 1و2-1376)
٩ .مجموعههاي مسكوني در مركز تاريخي شهر اصفهان (طراحي فاز 1376- 2و1 )
10 .مجتمع مسكوني 500 واحدي شهران كن مربوط به تعاوني مسكن سازمان نظام پزشكي جمهورياسلامي(طراحي فاز 1و2 ،نظارت بر اجرا-1377 )
١١ .مجتمع مسكوني بلوار آفريقا- خيابان آناهيتا (طراحي فاز 1و2 ،نظارت بر اجرا-1377)
12.معماري مجموعهي مسكوني- تجاري- خدماتي بندرعباس (طراحي 1377-2و1 فاز )
13.مجتمع ويلايي دماوند تهران (طراحي فاز 1و2-1377)
14.مقدماتي و اجرايي مجموعه مسكوني خدماتي مشاء دماوند (طراحي 1377-1 فاز )
15.شركت تعاوني مسكن كاركنان شهرداري رفسنجان (طراحي فاز 1- 1377 )
16.تعاوني مسكن كاركنان دادگستري قزوين (طراحي فاز 1-1377)
17.مجتمع مسكوني زيتون در شهران كن (طراحي فاز 1و2-1381)
18.مجتمع مسكوني كوهسار كن (طراحي فاز 1و2-1381)
19 .مجتمع مسكوني-خدماتي دريا (طراحي فاز 1-1381)
20 .مجتمع مسكوني كاركنان شهرداري منطقهي پنج (630 واحد، طراحي 1386-2و1 فاز )
21 .مجتمع مسكوني حكيم – اعضاء علمي دانشگاه تهران (طراحي فاز (1386-2و1 )
٢٢.طرح مقدماتي و اجرايي آماده سازي و طراحي جرئيات شهرسازي مجتمع ويلايي سروستان لواسان (طراحي فاز 1-1386)
23.مجتمع خدماتي-مسكوني وسك (طراحي فاز 1-1386)
24.مجتمع مسكوني كوهستان تهران(طراحي فاز 1و2-1387)
25.طرح و ساخت مجتمع مسكوني هفت بهشت ملارد(طراحي فاز 1و2، نظارت بر اجرا-1387)
27.مجتمع مسكوني 168واحدي تعاوني مسكن كانون بازنشستگان وزارت امور خارجه در شهر پرديس (طراحي فاز 1-1387)
28.مجتمع مسكوني و خدماتي اراضي شركت تعاوني مسكن كاركنان سپاه دماوند (طراحي فاز 1و2 ،نظارت بر اجرا -1387)
29.مجتمع مسكوني 350واحدي نرگس تهران (طراحي فاز 1-1387)
30.مجتمع مسكوني 500واحدي انصار تهران (طراحي فاز 1-1387)
31.مجتمع مسكوني اعضاي تعاوني مسكن عمران و ترافيك شهرداري تهران منطقه 5( طراحي فاز 1و2-1388)
32.طراحي ابنيه والگوي معماري قطعات ويلايي و آپارتماني تعاوني مسكن كاركنان سپاه دماوند(طراحي فاز 1-1389)
٣٣.مجتمع مسكوني مريم شهريار (طراحي فاز 1و2-1391)
34.تهيه شناسنامه فني پروژه مجتمع مسكوني سپاه دماوند (طراحي 1391-2و1 فاز )
35 .ساختمانهاي مسكوني بلوك 1 نوسازي بافت فرسوده همت آباد اصفهان (طراحي فاز 1و2-1391)
36 .مجتمع مسكوني ياسمين رودهن (طراحي فاز 1-1392)
37 .مجتمع مسكوني گرمدره (طراحي فاز 1-1394)
38.مجتمع مسكوني- خدماتي مارال گرمدره(طراحي فاز 1-1394 )
39 .مجتمع مسكوني شماره 5 بلوك 5 محدوده ي 2/1هكتاري همت آباد اصفهان (طراحي فاز 1و2-1395)
40.مجتمع مسکونی ولنجک (طراحی فاز 1 و 2-1397)
41. تهیه طرح‏ های مقدماتی و اجرایی مجموعه مسکونی 434 واحدی – خمینی شهر (1399)
42. تهیه طرح های مقدماتی و معماری خمینی شهر (1400)