طرح های جامع سرمایه گذاری

١ .پروژه های مشاركتی و سرمايه گذاری منطقه 5 تهران (1384)
٢ .فرصت های سرمايه گذاری شهر كلاردشت (1391)
٣ .طرح جامع سرمايه گذاری شهر رودهن (1392)
۴ .طرح جامع سرمايه گذاری شهر دماوند (1394)
۵ .طرح جامع سرمايه گذاری شهر رويان (1394)
۶ .گزارش مشاركتی و سرمايه گزاری بندرانزلی (1395)
٧ .بسته سرمايه گذاری پروژه نگين گرمدره (1395)
٨ .طرح جامع سرمايه گذاری شهر قدس، غرب استان تهران(1395)
9 .طرح جامع سرمایه گذاری شهر چالوس(1397)
10. طرح جامع سرمایه گذاری کمال شهر(1398)