مدیریت پروژه

١ .مديريت طرح مجتمع تجاری – خدماتی- اداری اكباتان، مگامال، تهران (طراحی تا اجرا) (1381)
٢ .مديريت طرح پروژه های مشاركتی شهرداری منطقه 5 تهران (1382)
٣ .مديريت طرح آماده سازی اراضی 45 هكتاری كوی مهر پرديس و مجتمع های مسكونی آن (طراحی تا اجرا) (1382)
۴ .مديريت طرح مجتمع تجاری- خدمات- اداری سمرقند تهران (طراحی تا اجرا) (1383)
۵ .مديريت طرح مجتمع خدماتی- اداری- تجاری فردوس (طراحی تا اجرا) (1383)
۶ .مديريت طرح مجتمع تفرجگاهی اكباتان (1383)
٧ .مديريت طرح هتل چهار ستاره لاهيجان، تبريز، اروميه، قزوين، اردبيل (1384)
٨ .مديريت طرح هايپر ماركت ارم (فروشگاه كارفور) (طراحی تا اجرا) (1385)
٩ .مديريت طرح (نظارت بر طرح) مطالعات و تدوين استانداردها وضوابط فنی (حداقل) برای توسعه گردشگری كشور (1388)
10.مديريت طرح نوسازی بلوك های فرسوده منطقه 3 شهر تهران (1389)
١١.مديريت طرح مجتمع خدماتی بلوار آيت االله كاشانی (1389)
12.مديريت طرح نوسازی بلوك های فرسوده منطقه1 تهران (1390)
13.مديريت طرح پروژه ی گلشهر كرج (1390)
14.مديريت طرح پروژه های مشاركتی شهر قزوين (1391)
15.مديريت طرح پروژه های مشاركتی شهرداری كلاردشت (1392)
16.مديريت طرح پروژه مجتمع تجاری تفريحی- پذيرايی قوی سفيد رويان (طراحی تا اجرا)(1394 )
17.مديريت طرح پروژه های مشاركتی شهر گرمدره (1395)