طراحی شهری

١ .طرح های اجرايی خيابان 17 شهريور زنجان (1364)
٢ .طراحی ميدان هنرستان زنجان (1364)
٣ .طراحی شهری محوطه سازی ميدان امام حسين قزوين (1369)
۴ .ميدان و باغ های ورودی قزوين (1370)
۵ .طراحی شهری خيابان آناهيتا تهران (1372)
۶ .طراحی گرهی ميدان 22 بهمن رفسنجان (ميدان ورودی شهر) (1373)
٧ .طرح ميدان ورودی شهر سيرجان (1373)
٨ .طرح ميدان ورودی شهر رفسنجان (1374)
٩ .طرح گرهی ترافيكی غيرهم سطح علی آباد زنجان (1374)
10.طراحی شهری محورهای ورود به شهر تهران (محور دماوند)، (1375)
11.طراحی شهری بلوار امام خميني دماوند (1376)
12.اصلاح طرح هندسی تقاطع های معابر اصلی شهر دماوند (1376)
13.طراحی شهری مطالعات سيمای شهری اصفهان (1376)
14.طراحی شهری محور امام خمينی حد فاصل شهرداری تا جاده گيلاوند (1377)
15.طراحي شهری اراضی سورتك قزوين (1377)
16.طراحي شهری محور اصلي شهر دماوند (1378)
17.طراحي شهری ميدان چشمه اعلاء و ميدان گيلاوند (1378)
18.طراحی شهری كارگاهی و مشاغل مزاحم شهر دماوند (1378)
19.طراحی شهری و هندسی بلوارمشاء (1378)
20.طراحی شهری بافت قديم شهر دماوند (1378 )
21.طراحی شهری بلوار و تقاطع رودخانه های تار و بار شهر دماوند (1378)
٢٢.طراحی شهری مسير كمربندی سيرجان (1378)
23.مطالعات و تهيه طرح هندسی و اجرايی بلوار مشاء دماوند(1379)
24.طرح هندسی و نقشه های اجرايی ميدان 17 شهريور دماوند (1379)
25.طرح هندسی جاده ای كمربندی جنوبی سيرجـان و تقاطع های آن بـصورت هم سطح و غير هم سطح (1379)
26.طراحی شهری بدنه خيابان عبداالله خان اصفهان (1380)
27.طرح اجرايی بلوار بعثت دماوند (1380)
28.اصلاح هندسی تقاطع خيابان های استقلال- سيدجمال الدين اسدآبادی در شهر سيرجان (1380)
29.طراحی شهری وساماندهی ساحل بندر عباس حد فاصل بازارماهی فروشان تا محله سورو (1382)
30.طراحی شهری بلوك شمال كن (1383)
31.انجام مطالعات و تهيه ی طرح ساماندهی ميدان صادقيه (1383)
32.طراحی و مديريت دهكده ی ساحلی بندر عباس به وسعت 650 هكتار (1387)
33.انجام خدمات مديريت طرح برای نوسازی بلوك های فرسوده منطقه 3 و محدوده هم جوار آن در غرب بزرگراه چمران (اسلام آباد در منطقه 3 شهرداری تهران، 1389)
٣4.طراحی شهری توسعه شمال شهر محمديه (1390)
35.طراحی شهری دره فرحزاد حد فاصل بزرگراه حكيم تا همت (فاز 2 بوستان نهج البلاغه) (1390)
36.طراحی فضای شهری محور رسول اكرم شهر باغستان و تحقيق پذيری آن (1392)
37.طراحی فضای شهری محور امام خمينی باغستان و تحقيق پذيری آن (1392)
38 .طراحی شهری تله كابين توچال (1394)
39 .طراحی شهری در محدوده ی 2/1 هكتار بلوك پنج همت آباد اصفهان (1395)
40 .انجام مطالعات ترافيكی و تهيه طرح های مقدماتی و اجرايی ميدان ورودی بومهن (1395)
41 . طراحی شهری شهرک مسکونی شهید فکوری (1399)