طرح های آماده سازی زمین

١ .آماده سازی اراضی زير باند فرودگاه متروكه زنجان با همكاری مهندسين مشاور طرح و آمايش (1364)
٢ .طرح آماده سازی اراضی زمين سمنان (1365)
٣ .طرح آماده سازی اراضی پلاك 114 آبيك (1365)
۴ .آماده سازی اراضی علي آباد زنجان (1365)
۵ .آماده سازی اراضی در آبيك (1365)
۶ .آماده سازی زمين در شهميرزاد (1365)
٧ .آماده سازی زمين در شاهرود (1365)
٨ .آماده سازی زمين در دامغان (1365)
٩ .شهرك مسكونی كاركنان راه آهن سيرجان (1366)
10.آماده سازی زمين در جيرفت (1368)
١١.طرح آماده سازی اراضی ناحيه رودخانه بازار قزوين (1368)
12.طرح آماده سازی اراضی 125 هكتاری زنجان پايين كوه (1369)
13.آماده سازی ناحيه اداری قزوين (1369)
14.آماده سازی اراضی پايين كوه زنجان (1370)
15.آماده سازی اراضی در تاكستان (1370)
16.طرح آماده سازی زمين در شهر زنجان (1370)
17.طرح آماده سازی اراضی 70 هكتاری دو اسب زنجان (1370)
18.طرح آماده سازی اراضی 320 هكتاری اراضی شمال اتوبان قزوين تهران (1371)
19.طرح آماده سازی زمين در پرديس (1400 هكتار اراضی شهر كرمان) (1371)
20.آماده سازی اراضی شمال آزاد راه قروين- زنجان (1371)
21.آماده سازی اراضی در اسلامشهر (1371)
٢٢.آماده سازی اراضی كوی اميركبير زنجان (1371)
23.آماده سازی اراضی شهرك دهخدا قزوين (1371)
24.آماده سازی اراضی سعيد آباد سيرجان (1371)
25.آماده سازی اراضی پرديس كرمان (1371)
26.آماده سازی اراضی 350 هكتاری از اراضی قزوين (1371)
27.طرح آماده سازی اراضی سيرجان (1371)
28.طرح آماده سازی اراضی موقوفه مدرسه ی عالی شهيد مطهری (1371)
29.طرح آماده سازی زمين 43 هكتاری شمال قزوين (شهرك دهخدا) (1371)
30.طرح آماده سازی اراضی شمال شرقی زنجان (سايان) (1372)
31.طرح آماده سازی مجموعه باغ مسكونی كنگرستان قزوين (1372)
32.طرح آماده سازی اراضی 120 هكتاری سايان زنجان (1373)
٣٣.طرح آماده سازی اراضی شركت تعاونی مسكن شيشه قزوين (1375)
34.طرح آماده سازی اراضی عدل آباد اسلام شهر (1375)
35.طرح آماده سازی اراضی پاكدشت ورامين (1376)
36.طرح آماده سازی و طراحی شهری مجتمع هشت بهشت دماوند (1377)
37 .طرح آماده سازی اراضی منظريه دماوند (1377)
38 .طرح آماده سازی پلاك 476 دماوند (1377)
39 .طرح آماده سازی اراضی شركت تعاونی دادگستری دماوند (1377)
40 .طرح آماده سازی اراضی دماوند (1377)
41 .طرح آماده سازی اراضی دماوند پلاك ثبتي 81/1)1377)
42 .طرح آماده سازی 70 هكتاری اراضی شمال شهر الوند (1377) (طرح تفصيلی 250 هكتار اراضی شمال شهر الوند)
43 .طرح آماده سازی اراضی 5 هكتاری گيلاوند- دماوند (1378)
۴۴ .طرح آماده سازی اراضی منظريه شمالي (1378)
45 .طرح آماده سازی اراضی تعاونی مسكن شهرداری قزوين در غرب رودخانه باراجين (1378)
46 .طرح آماده سازی پلاك ثبتی 334 شهر سيرجان (1379)
47 .طرح آماده سازی موقوفه مدرسه عالي شهيد مطهری (شهرك مطهر)، در قزوين (1379)
48 .طرح آماده سازی اراضی پلاك ثبتي 3046 فرعی از 71 اصلی شهر دماوند (1380)
49 .طرح آماده سازی بلوكهای 6 و 7 اراضی قطب آباد رفسنجان (1380)
50 .طرح آماده سازی شهرك تلاش گران قم (صنوف مزاحم) (1382)
51 .طرح های آماده سازی و معماری 45 هكتاری اراضی واقع درفاز 1 محله ی 4، شهر جديد پرديس (1382)
52 .بازنگری در طرح های مقدماتی و اجرايی آماده سازی و طراحی جزئيات شهرسازی مجتمع ويلايی سروستان لواسان (1382)
53 .خدمات مشاوره فنی مجتمع مسكونی جيلارد دماوند (1384)
54 .طرح آماده سازی اراضی شركت تعاونی مسكن سپاه پاسداران دماوند (1386-7)
۵۵ .طرح آماده سازی محدوده 1000 هكتاری شمال شهر بندر عباس(1387)
56 .طرح آماده سازی و مشاغل مزاحم شهر بومهن (1387)
57 .طرح آماده سازی اراضی مهرآباد بومهن (1387)
58 .طرح آماده سازی اراضی هزار دشت آبعلی (1387)
59 .طرح آماده سازی 650 هكتاری شهر بندر عباس (1387)
60 .طرح آماده سازی اراضی كرشت بومهن (1388)
61 .طرح آماده سازی اراضی مسكن مجتمع قضايی شهيد مدرس (1388)
62 .طرح آماده سازی و معماری پرديس پژوهش و فن آوری دانشگاه صنعتي شريف (1389)
63 .طرح آماده سازی اراضی پرديس دانشگاهی شريف (1389)
64 .طرح آماده سازی اراضی پلاك ثبتي 43/791 شهر ملارد (1390)
65 .طرح آماده سازی شهرك گلخانه ای و ناحيه كارگاهی مشاغل مزاحم شهری اسلامشهر (1394)
66 .طرح آماده سازی اراضی تعاونی مسکن فرهنگیان رودهن (1396)
67. طرح نقشه‏ برداری و آماده‏ سازی سایت فناوران فرخشهر شهرکرد (1400)