مجتمع های اداری

١ .مجموعه ی اداری – مسكونی شركت پارس سوئيچ زنجان ، (طراحي فاز 1و2 ، نظارت بر اجرا – 1364)
٢ .ساختمان شهرداری ابهر (طراحی فاز 1 و 2-1364)
٣ .بانك رفاه كارگران شعبه ی شهر زنجان (طراحی فاز 1و2 – 1364)
۴ .بانك رفاه كارگران- شعبه ی نجف آباد (طراحی فاز 1و2 – 1365)
۵ .بانك رفاه كارگران- شعبه ی قزوين (طراحي فاز 1و2 – 1365)
۶ .ايستگاه تشكيلاتی راه آهن سيرجان و مراكز خدماتی آن (طراحی فاز 1و2 نظارت بر اجرا -1365)
٧ .ساختمان بانك رفاه كارگران نجف آباد اصفهان (طراحی فاز 1- 1368)
٨ .مجتمع آموزشی و رفاهی بانك رفاه كارگران در بابلسر (طراحی 1369-1 فاز)
٩ .ساختمان مركزی بانك رفاه كارگران شعبه قزوين (طراحی فاز 1369-1 )
10 .ساختمان ادارهی كل مسكن و شهرسازی استان تهران (طراحي 1370-1 فاز )
١١ .ساختمان مركزی شهرداری قزوين (طراحي فاز 1و2-1371)
12 .مجتمع دانشگاهی سيرجان (طراحی فاز 1-1371)
13 .ساختمان مركزی كنترل (.C.T.C ) راه آهن بافق- بندرعباس در ايستگاه سيرجان (طراحی فاز 1و2 ، نظارت بر اجرا – 1372)
14 .ساختمان مركزی شهرداری قزوين (طراحی فاز 1 – 1373)
15.ساختمان مركزی سازمان مسكن و شهرسازی استان هرمزگان (طراحی فاز 1و2-1377)
16.طرح مجتمع اداری شهر دماوند (طراحی فاز 1 – 1377)
17.مجتمع ساختمان های اداری سازمان تأمين اجتماعی در شهر بندرعباس (طراحی فاز 1و2 – 1379)
18.ساختمان تأمين اجتماعی دماوند (طراحی فاز 1و2 – 1380 )
19.ساختمان تأمين اجتماعی رودهن (طراحی فاز 1و2 – 1380 )
20.ساختمان فرمانداری بم (طراحی فاز 1-1380)
21.ساختمان تأمين اجتمـاعی تاكسـتان (طراحـی فـاز 1و2- 1381 )
٢٢.ساختمانهای جنبی بيمارستان 15 خرداد ورامين (طراحی فاز 1و2 ، نظارت بر اجرا – 1381)
23.پاويون VIP فرودگاه بين المللي امام خمينی (ره) IKIA (طراحی فاز 1و2-1381)
24.پاويون VVIP فرودگـاه بـين المللـی امـام خمينـي (ره) (1381-1 فاز طراحی IKIA )
25.ساختمان استانداری هرمزگان (طراحی فاز 1و2 – 1382)
26.انجام مطالعات و تهيـه طـرح هـای مقـدماتی و اجرايـی مهديه شهريار (طراحی فاز 1و2 – 1387)
27.ساختمان های بلوك 1 نوسازی بافت فرسـوده همـت آبـاد اصفهان – ساختمان مسكونی (طراحی فاز 1و2 – 1390)
28.مجتمع تجاری-اداری نیلوفر(طراحی فاز 1 و 2-1398)
29.مجموعه کافی شاپ و رستوران های یاس، توسکا و مریم شهر چالوس (طراحی فاز 1 و 2-1398)
30. مجتمع تجاری- اداری کارما، اشرفی اصفهانی (1400)