مجتمع های تجاری،خدماتی،گردشگری

١ .مركز بهداشت تاكستان (طراحی فاز 1و2 – 1362)
٢ .پايانه اتوبوس بين شهری زنجان (طراحی فاز 1و2 – 1364)
٣ .مجموعه تجاری – خدماتی غرب تهران (طراحی فاز 1و2 – 1365(
۴ .مجموعه ی رفاهی – آموزشی بانك رفاه كارگران در بابلسر (طراحی فاز 1365 – 2و1 )
۵ .هتل بلوار كشاورز (طراحی فاز 1-1370)
۶ .مجموعه فرهنگی كومش سمنان (طراحی فاز 1-1370)
٧ .مركز تجاری غياث آباد قزوين (طراحی فاز 1-1370)
٨ .مجموعه تجاری خدماتی غرب تهران (طراحی فاز 1-1370)
٩ .مجموعه خدماتی – تجاری درشهر زنجان (طراحی فاز 1و2 – 1371)
10 .مجموعه خـدماتـی – رفـاهـی (خوابـگاه، رسـتوران، نمازخـانه، اداری و اورژانـس) ايستـگاه تشكيلاتی درشهر سيرجان (طراحی فاز 1و2 ، نظارت بر اجرا – 1371)
١١ .ساختمان آتشنشانی و تعميرات وسايط نقليه ايستگاه سيرجان (طراحی فاز 1و2 ،نظارت بر اجرا – 1371)
12 .ساختمان پمپ بنزين و ساختمان های آلات ناقله ايستگاه سيرجان (طراحی فاز 1و2 ،نظارت بر اجرا – 1372)
13 .ساختمان ايستگاه مسافری راه آهن شهر سيرجان (طراحی فاز 1و2 ، نظارت بر اجرا -1372)
14 .مجموعه تجاری خدماتی مركز شهر زنجان (طراحی فاز 1-1373)
15 .مجتمع پذيرايی – خدماتی آبعلی (طراحی فاز 1- 1375)
16 .مجتمع تجاري- خدماتي- مسكوني غياثآباد قزوين (طراحي فاز 1376-2و1 )
17 .مجتمع خدماتی – پاركينگ بازار اصفهان (طراحی فاز 1و2 – 1376)
18 .مجموعه تجاری – خدماتی مركز شهر رفسنجان (طراحی فاز 1و2 – 1377 )
19 .مجتمع مسكونی دماوند (مينی بوس رانی) (طراحی فاز 1 – 1378)
20 .مقدماتی مجتمع خدماتی مسكونی دريا (طراحی فاز 1- 1378)
21 .مجتمع پذيرايی – خدماتی آبعلی (طراحی فاز 1و2 – 1378)
٢٢ .ساختمان های خدماتی بيمارستان 15 خرداد ورامين (طراحی فاز 1- 1380 )
23.مجتمع فرهنگی شريف دماوند (طراحی فاز 1 – 1380)
24.پارك سوار بندرعباس (طراحی فاز 1 – 1381)
25.هتل و هتل آپارتمان و مجتمع اداری اكباتان (طراحی فاز 1و2 – 1381 )
26.مجتمع تفرجگاهی اكباتان (طراحی فاز 1و2-1383)
27.مجتمع كمپين های گيلان غرب-كرمانشاه (طراحی فاز 1و2 – 1385)
28.احداث مراكز خدماتي بينراهي و هتلها(طراحي فاز 1و2-1385)
29.هتل چهار ستاره ی كرمانشاه (طراحی فاز 1-1385)
30.مجتمع خدماتی ايستگاه صادقيه (طراحی فاز 1-1386 )
31.مجتمع های خدماتی بين راهی برای استان های ايلام و يزد (طراحی 1386 – 2و1 فاز )
32.مجتمع تجاری- اداری – فرهنگی بلوار عدل تهران (طراحی فاز 1386 – 2و1 )
٣٣.مجتمع خدماتی -تجاری -اداری كوهسار تهران (طراحي فاز 1و2- 1386 )
34.مجتمع خدماتی -تجاری -اداری سونيا پونك تهران (طراحي فاز 1387-2و1 )
35.مجتمع خدماتی -تجاری -اداری ايرانپارس تهران (طراحی فاز 1و2- 1387 )
36.مجموعه ی اداری – تجاری غرب تهران- شهرسنگ (طراحی فاز 1387 – 2و1 )
37.مجتمع تفريحی -فرهنگی پلاك ثبتی 116/541 در فرحزاد (طراحی 1387-2و1 فاز )
38.مجتمع تفرجگاهی نهر شمس آباد – اصفهان (طراحی فاز 1-1387)
39.مجتمع تفريحی و پذيرايی پرديس (فرحزاد) (طراحی فاز 1و2-1388)
40 .محور تفريحی -گردشگری بيشه نجف آباد – اصفهان (طراحی فاز 1- 1388)
41 .مجتمع خدماتی بلوار آيت االله كاشانی (طراحی فاز 1-1389)
42 .مجتمع خدماتی لوتوس رودهن (طراحی فاز 1-1390)
43 .مجتمع خدماتی – تجاری ميدان صياد شيرازی شهريار (طراحی فاز 1390-2و1 )
۴۴ .معماری ساختمان اداری مقدس اردبيلی تهران (طراحی فاز 1- 1392)
45. خدمات فنی و مهندسی در مورد تهيه طرح های مقدماتی و اجرايی معماری پروژه ی سالن اجتماعات و مهمان سرای شهرداری بومهن (طراحی فاز 1و2 -1393)
46 .خدمات فنی و مهندسی در مورد تهيه طرح های مقدماتی و اجرايی معماری پروژه ی مجموعه ی استخر و سونای بومهن (طراحی فاز 1393-2و1 )
47. مجتمع پذيرايی شهر رودهن (طراحی فاز 1و2 -1394)
48. خدمات فنی و مهندسی در مورد تهيه طرح های مقدماتی و اجرايی معماری پروژه ی مجموعه ی كتابخانه ی پارك شقايق بومهن (طراحی فاز 1-1393)
49. مجتمع تجاري شريعتي تهران (طراحي فاز 1و2-1394)
50. ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻮزه ﺑﺰرگ ﺳﻤﻨﺎن (ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ-ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺎز 1 و 2 ﻣﻌﻤﺎری- ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎری داﺧﻠﯽ-1396)
51. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮﯾﺮی (ﻣﻮزه ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺒﺮﯾﺰ) (ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ- ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺎز 1 و 2 ﻣﻌﻤﺎری- ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری داخلی- 1397)
52. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﻫﺎي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﻮزه ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻢ (ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ- ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺎز 1 و 2 ﻣﻌﻤﺎری- ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری داﺧﻠﯽ- 1397)
53. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﻫﺎي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﻮزه ﺳﮑﻪ ﮐﺮﻣﺎن (ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ- ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺎز 1 و 2 ﻣﻌﻤﺎری- ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری داﺧﻠﯽ- 1397)
54. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﻫﺎي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﻮزه ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺮﻣﺎن (ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ- ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺎز 1 و 2 ﻣﻌﻤﺎری- ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری داﺧﻠﯽ- 1397)
55. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺮوژه ﺗﺠﺎری ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ(1397)
56. مجموعه کافی شاپ و رستوران های یاس ، توسکا و مریم شهر چالوس (طراحی فاز 1 و 2 – 1398)
57. ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮای ﺷﻬﺮ ﮔﺮﻣﺪره(ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺎز 1 و 2 و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮا-1399)
58. مجموعه ورزشی استخر و سونای شهر گرمدره (طراحی فاز 1 و 2 و نظارت بر اجرا – 1399)