مجتمع های صنعتی

١ .ساختمان نيروگاه و شبكه ی توزيع برق در جزيره ی ابوموسی (طراحی فاز 1و2 – 1361)
٢ .منابع ذخيره ی آب و شبكه ی توزيع آب در جزيره ی ابوموسی (طراحی فاز 1و2 – 1361)
٣ .كارخانه پارس سوييچ (طراحی فاز 1- 1369)
۴ .شهرك های صنعتی لوردگان (طراحی فاز 1-1369)
۵ .شهرك های صنعتی جونقان -فارسان (طراحی فاز 1-1369)
۶ .تهيه طرح شهرك هاي صنعتی بروجن (طراحی فاز 1-1369)
٧ .ساختمان دپوی تعميرات لكوموتيو راه آهن سيرجان (طراحی فاز 1و2 ، نظارت بر اجرا -1370)
٨ .ساختمان تعميرات واگن راه آهن سيرجان (طراحی فاز 1و2 ، نظارت بر اجرا -1370)
٩ .مركز علائم مخابرات ايستگاه راه آهن سيرجان (طراحی فاز 1و2 ، نظارت بر اجرا – 1370)
10.ايستگاه راه آهن سيرجان (طراحی فاز 1و2 ،نظارت بر اجرا – 1370 )
١١.طرح مجموعه كارگاهي تجاری و خدماتی جنوب كمربند جنوبی قزوين (مزار شهدا) (طراحی فاز 1-1371)
12.تهيه طرح مجتمع شير پاستوريزه و فراورده های لبنی (دامداران) (طراحی فاز 1-1377)
13.شهرك های صنعتی شهر كرد (طراحی فاز 1-1384)
14.پروژه ناحيه كارگاهی بيدستان قزوين (طراحی فاز 1-1384)
15.سايت انرژی سرخس (طراحی فاز 1- 1390)
16.مجموع سالن های انبار شهر باغستان (طراحی فاز 1و2- 1395)