طرح های پژوهشی

١ .مباحث و روش های شهرسازی در ايران 1364
٢ .عناصر شهری، لوئی كرير، 1368
٣ .طراحی برای توكيو، كنزو تانگه، دی 1368
۴ .مقدمه ای بر برنامه ريزی منطقه ای ، جان گلاسونچ اسفند 1368
۵ .فرآيند طراحی شهری، حميد شيروانی، سال تير 1369
۶ .عناصر ديالكتيكی، ريخت شناسی شهری 200ميلادی بازسازی در شهر پالميرا
٧ .ضرورت برنامه ريـزی منطقه ای در بـازسـازی منطـقه ای زلـزله بـندی قزوين “زمين لرزه 31 خردادماه 69”
٨ .آينده ی طرح های توسعه شهری گزارش گروه مشورتی طرح ريزی، 1372
٩ .آينده ی طرح های توسعه شهری، 1372
10 .طراحی و بازنگری در طرح خيابان های محله (طراحی خيابان مسكونی و كنترل ترافيك) 1373
١١ .ضوابط و مقررات طراحی و اجرای ساختمان های بلند مرتبه، 1374
12 .به سوی چشم انداز شهری، 1375
13 .شيوه ها تحقق طرح های توسعه شهری،جلد اول: بررسی تجارب تهيه و اجرای طرح های توسعه شهری در جهان،كارفرما مركز مطالعات برنامه ريزی شهری- وزارت كشور، ناشر،انتشارات سازمان شهرداری های كشور 1375
14 .شيوه های تحقق طرح های توسعه شهری،جلد دوم: بررسی تجارب تهيه و اجرای طرح های توسعه شهری در ايران،كارفرما مركز مطالعات برنامه ريزی شهری- وزارت كشور، ناشر، انتشارات سازمان شهرداري های كشور 1378
15 .شيوه های تحقق طرح های توسعه شهری، جلد سوم: تدوين شيوه دهی مناسب تهيه طرح ها شهری در ايران. كارفرما مركز مطالعات برنامه ريزی شهری- وزارت كشور، ناشر،انتشارات سازمان شهرداری های كشور 1379
16 .طراحی شهری و جايگاه آن در سلسله مراتب طرح های توسعه شهری 1383-1381
17 .بررسی تجارب جهانی طراحی شهری (جلد اول) 1381
18 .بررسی تجارب ايران (جلد دوم) 1381
19 .جايگاه طراحی شهری در نظام نو طرح های توسعه شهری (جلد سوم) 1383
20 .نحوه برآورد هزينه در طرح های شهری 1384
21 .به كمك طراحی، ارتقاء كيفيت محيط به كمك طراحی ناشر، اصفهان، طراحان هنر همام 1387
٢٢ .مطالعات مديريت طرح (نظارت بر طرح) مطالعات و تدوين استاندارها و ضوابط فنی (حداقل) براي توسعه گردشكری كشور (1388( نظريه طراحی در تفكيك مجدد اراضی بر گرفته از تجربه ی تفكيك مجدد زمين در مالزی،جلد اول،ناشر وزارت مسكن و شهر سازی شركت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ايران (استان اصفهان) 1390
23 .نظريه طراحی در تفكيك مجدد اراضی بر گرفته از تجربه ی تفكيك مجدد زمين در ژاپن،جلد دوم،ناشر وزارت مسكن و شهر سازی شركت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ايران (استان اصفهان) 1390
24 .مقالات نوسازی شهری، شماره های 1الی6 ، بهار 1390